Městský společenský dům v Kolíně, Zámecká 109, 280 02 Kolín 1
tel.: 731 478 419

Městský společenský dům v Kolíně

Předprodej vstupenek
PO - PÁ, 8 - 16
731 478 419
Akce tento měsíc
Po
 
3
 
10
 
17
 
24
 
Út
 
4
 
 
18
 
25
 
St
 
5
 
12
 
19
 
26
 
Čt
 
6
 
13
 
20
 
27
 
 
7
 
14
 
 
 
So
1
 
8
 
 
22
 
29
 
Ne
2
 
9
 
16
 
23
 
30
 

Návštěvní řád

 

 

 

 


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 

Městského společenského domu

 

§ 1 Obecná ustanovení
1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená Městským společenským domem v Kolíně (dále jen MSD) se sídlem ul. Zámecká č.p. 109, Kolín 1 PSČ 280 02, který určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků MSD vstupujících do areálu MSD a používajících zařízení MSD.
2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku v prostorách MSD a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se v MSD uskutečňují. Cílem návštěvního řádu MSD je též zajištění příjemné kulturní a společenské atmosféry v MSD. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v MSD vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2 Městský společenský dům v Kolíně
1. Městský společenský dům v Kolíně slouží veřejnosti přednostně ke konání kulturních akcí a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně jeho majitel město Kolín a vedení MSD.
2. Veřejnost může do MSD vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto zařízení prostřednictvím vedení MSD, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím vedení MSD, a to pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou MSD využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s vedením MSD jakožto i pro hosty těchto osob.
4. Kromě vedení MSD je oprávněn k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též určený pracovník MSD, bezpečnostní služba a požárně bezpečnostní hlídka, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo Městská policie.
5. Pracovníci oprávněni dozírat nad danou akcí jsou označeni:

§ 3 Pobyt v MSD
1. V prostorách MSD mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou případně prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř MSD má povinnost na žádost oprávněného pracovníka MSD, pořadatelů, bezpečnostní služby, požární hlídky jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z MSD vyveden. Při opuštění MSD ztrácí vstupenka svou platnost. Toto platí i pro držitele permanentní vstupenky, není-li upraven vstup na platné vracenky.

2 Vstupenky lze zakoupit buď přímo v kanceláři MSD za ceny uvedené ve všech propagačních materiálech MSD včetně internetových stránek, nebo přes webové stránky MSD či celostátní předprodejní sítě, v tomto případě se ke stanovené ceně vstupenky připočítávají navíc poplatky sítí. Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují.

3. MSD je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí třiceti minut následující po ukončení akce, není-li stanoveno vedením MSD nebo nájemcem z organizačních důvodů jinak.
4. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Návštěvníci jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské, bezpečnostní služby nebo požárního dozoru, případně příslušníků Policie. 

5. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelů, bezpečnostní služby nebo požárního dozoru jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
6.Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby ohrožující bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu MSD, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR nebo Městské policie kdykoliv vykázáni z prostor MSD.

§ 4 Vstupní kontrola
1. Každý návštěvník je při vstupu do MSD povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole oprávněné osobě za MSD, pořadatelům nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz či jiný doklad opravňující ke vstupu.
2. Pořadatelé, bezpečnostní služba nebo oprávněná osoba za MSD jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
3. Do prostoru MSD je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v MSD jakož i vlastní alkoholické i nealkoholické nápoje a občerstvení. O zákazu vnášet takové předměty do prostor MSD je z pověření vedení organizace oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, zaměstnanec MSD, případně v jednotlivých a výjimečných případech ředitel MSD.
4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do MSD, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do MSD. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
5. Pořadatel má právo požadovat po účastníku akcí, aby se při vstupu do MSD legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5 Chování v prostorách MSD
1. Každý návštěvník MSD je povinen chovat se v prostoru areálu MSD tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetek, stejně tak jako zařízení MSD a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru vyplývající z průběhu akce, která se v areálu MSD právě koná.
2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny zaměstnanců MSD, pořadatelů nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a moderátora.
3. Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v MSD respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostor MSD bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6 Zákazy
1. Návštěvníkům MSD je zakázáno vnášet do prostoru zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
f) ohňostroje/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
g) tyče pro vlajky či transparenty,
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoliv druhu, vlastní občerstvení
j) zvířata
k) laser ukazovátko,
l) kufry, velké tašky, batohy nebo
m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu vedení MSD.

n) je přísný zákaz používání vystřelovacích konfetů

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, sloupy jakéhokoli druhu,
c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. plocha za závěsy, vnitřní prostory, místnosti vedení MSD),
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoliv druhu na sál či do prostor pro návštěvníky,
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
f) ničit zařízení a vybavení MSD,
g) bez povolení prodávat zboží,
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat vybavení nebo zdi,
i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat prostory MSD jinou cestou, zejména odhazováním věcí nebo
j) jezdit po plochách MSD bez speciálního povolení,
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru MSD, tak z průběhu akce,
l) překrývat reklamní panely umístěné v prostorách MSD.

3. Vedení MSD nebo nájemce je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených následků. Vedení MSD nebo nájemce je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu MSD.

§ 7 Prodej a reklama
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání, distribuce reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř MSD je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem vedení MSD.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled
1. Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce MSD ( většinou zaměstnanec MSD) a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba, požární dozor případně Policie ČR či Městská policie.
2. Vznikne - li důvodná pochybnost o oprávněnosti vstupu osoby do prostor MSD bude osoba opětovně žádána o prokázání oprávněnosti ke vstupu do MSD.

§ 9 Odpovědnost za škody
1. Vstup do MSD a užívání MSD uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. MSD odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit zaměstnancům MSD.
3. Zjištěné škody, kde nebude možno zjistit pachatele poškození, bude tato škoda nárokována na pronajimateli - pořadateli akce.

§10 Jednání proti předpisům
1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z MSD a postihnuti zákazem vstupu do areálu MSD. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
2. Porušení Návštěvního řádu může vést k předčasnému ukončení akce. Pořadatel této akce nemá nárok na snížení nájmu za akci a ani na slevy souvisejících služeb.

§ 11 Účinnost
Tento Návštěvní řád Městského společenského domu je účinný od 1.2.2011.
Za Městský společenský dům
Zdeněk Hejduk - ředitel MSD

 

P R O V O Z N Í   Ř Á D

 

veřejné terasy Městského společenského domu v Kolíně

 

Vážení návštěvníci,

tato terasa byla vybudována a dána Vám k dispozici pro využití volného času. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu.

 

Terasu a schodiště nepoužívejte, pokud jsou plochy kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!

 

Děti do 12 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.

 

Návštěvní doba:

leden, únor

7:00 - 16:30

březen, duben

7:00 - 18:00

květen

7:00 - 19:00

červen, červenec, srpen

7:00 - 19-00

září

7:00 - 19:00

říjen

7:00 - 17:00

listopad, prosinec

7:00 - 16:30

V letním období otevřeno dle provozu zahrádky restaurace Budvarka na terase

 

Na terase platí zákaz:

(v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)

 

Návštěvník je povinen:

 

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takové porušení uložit pokutu až do výše 30.000 Kč.

 

 

Za správu a úklid terasy odpovídá:

Městský společenský dům v Kolíně, Zámecká 109, 280 02 Kolín, IČ:46383859

Odpovědná osoba: Zdeněk Hejduk, tel: 606 155 639

 

V případě poškozování terasy nebo nedodržování provozního řádu volejte Městskou policii na čísle: 156.

 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám hezký den.