Městský společenský dům v Kolíně, Zámecká 109, 280 02 Kolín 1
tel.: 731 478 419

Městský společenský dům v Kolíně

Předprodej vstupenek
PO - PÁ, 8 - 16
731 478 419
Akce tento měsíc
Po
1
 
8
 
15
 
22
 
29
 
Út
2
 
9
 
16
 
23
 
30
 
St
3
 
10
 
17
 
24
 
31
 
Čt
4
 
11
 
18
 
25
 
 
5
 
12
 
19
 
26
 
 
So
6
 
13
 
20
 
27
 
 
Ne
7
 
14
 
21
 
28
 
 

GDPR

Městský společenský dům v Kolíně  dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).
Cíl regulace nakládání s osobními údaji
Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracovávání. Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, či jsme je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:
  1. minimalizovat jejich nutný rozsah,
  2. chránit je a kontrolovat přístup k nim,
  3. vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné.
Konkrétní zásady a postupy při zpracování.
1. Předmět:
Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby během své činnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromažďování údajů dochází při výkonu povinnostíMěstského společenského domu v Kolíně v rámci přenesené i samostatné působnosti, nebo při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty, nebo při návštěvách a používání našich webových stránek.
2. Správce osobních údajů:
Městský společenský dům v Kolíně, Zámecká 109, 280 02 Kolín
V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů se obracejte na ředitele organizace Zdeňka Hejduka a to písemně přes datovou  schránku : ugnqppv
3. Kategorie osobních údajů:
Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:
4. Právní základ pro zpracování osobních údajů:
Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:
5. Účely zpracování:
6. Příjemci osobních údajů:
7. Uchovávání:
Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.
8. Ochrana osobních údajů:
Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů: Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Udržujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.
Způsob ochrany osobních údajů zpracovávaných v zastoupení centálních orgánů veřejné správy (kdy působíme jako zpracovatel dat): V některých případech zpracováváme osobní údaje jako zpracovatelé osobních údajů. Tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze podle pokynů správce a nepoužíváme je ani nepředáváme dále k vlastním účelům. Udržujeme kontroly bezpečnosti informací, jejichž účelem je ochrana Vašich údajů. Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme pouze podle pokynů správce nebo zaúčelem výkonu svěřených agend.
9. Naše webové stránky:

Soubory cookie, využití dat a podobné nástroje

- Propojené stránky:

- Děti:

- Služba Google Analytics:

10. Vaše práva:
Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva
a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak máte právo se na nás obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Svá práva můžete uplatnit  písemně přes datovou schránku : ugnqppv , nebo na email : msd.kolin@volny.cz.
Naplnění Vašich práv je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Můžete mít rovněž právo na podání stížnosti u Dozorového orgánu, kterým je úřad na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).
11. Souhlas a jeho odvolání:
Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a použitím takových údajů, ve smyslu jak je uvedeno v tomto dokumentu.
V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádáni o výslovný souhlas.
Máte vždy možnost zdarma vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu kliknutím na odpovídající odkazy na našich webových stránkách, provedením pokynů uvedených v e-mailu, nebo písemně přes datovou schránku:  ugnqppv .
12. Automatizované rozhodování:
Neprovádíme automatizované rozhodování.
13. Kontaktní možnosti:
Bude-li s námi chtít komunikovat ve věcech týkajících se soukromí, nebo v případě dotazů, připomínek nebo stížností, obraťte se nás na písemně přes datovou  schránku : ugnqppv , nebo na email : msd.kolin@volny.cz.
Zavazujeme se, že budeme řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů.
14. Úpravy dokumentu Informační memorandum (Informace o ochraně osobních údajů):
Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu,.
Datum účinnosti tohoto dokumentu: 25.5.2018